circumcision - articles in Swedish - mskarelse

Omskärelse - artiklar på svenska
Circumcision - articles in Swedish

1. TT 20010930
OMDISKUTERAD LAG ETT SVÅRT UPPDRAG FÖR SOCIALSTYRELSEN
Controversial law a difficult task for Health and Welfare Board

2. TT 20011001
ÄVEN DEN SOM INTE ÄR LÄKARE FÅR UTFÖRA OMSKÄRELSE
Even those who are not doctors can perform circumcision

3. TT 20010910
POJKE DOG EFTER OMSKÄRNING - LÄKAREN FRIAS
Boy died after circumcision - doctor acquited

The outcome from the Stockholm death. Earlier stories

4. Finanstidningen 20010531
Snipp, snipp? Barn borde inte vara hudlösa
Snip, snip? Children should not be skinless

An opinion piece representing a middle-of-the-road Swedish position: cutting of boys' penises should not occur, but neither should it be driven underground.

5. TT 20010822
FINLAND: POLIS UTREDER OMSKÄRELSER SOM MISSTÄNKT MISSHANDEL
Finland - police investigate circumcision as suspected assault

6. Hufvudstadsbladet (Finland) 20010822
Omskärelse kan vara brott
Circumcision may be a crime

7. TT 20010610
ÅHNBERG NY ORDFÖRANDE FÖR RÄDDA BARNEN
New president of Save the Children, with a marginal mention of the circumcision issue.

8. TT 20010905
RELIGIÖSA LEDARE I SVERIGE UPPMUNTRAR KÖNSSTYMPNING
Religious leaders in Sweden encourage sexual mutilation

This follows and reports a TV documentary doco on Female Genital Mutilation

9. TT 20010822
STORA SKILLNADER I PRIS FÖR OMSKÄRELSE
Big differences in cost of circumcision

10. TT 20010608
JUDISK ORGANISATION ANKLAGAR SVERIGE FÖR RELIGIONSFÖRTRYCK
Jewish organisation accuses Sweden of religious oppression

11. Hufvudstadsbladet, HELSINKI, 20020205
SJUKHUS BÖR UTFÖRA OMSKÄRNING
Hospitals should do circumcisions


 

 

Källa: Hufvudstadsbladet
Datum: 2002-02-05

Source: Hufvudstadsbladet (Helsinki)
Date: February 5, 2002

Sjukhus bör utföra omskärning

Hospitals should do circumcisions

Minoritetsombudsmannen Mikko Puumalainen är bekymrad över omskärningar av muslimska pojkar i hemförhållanden. Puumalainen hoppas att alla omskärningar i framtiden utförs inom ramen för den offentliga hälsovården, vid sjukhus och hälsocentraler.

The Finnish Ombudsman for Minorities, Mikko Puumalainen, is concerned about circumcisions of Moslem boys [being done] in home conditions. Puumalainen hopes that all circumcisions in future will be done within the public health service, at hospitals and local health centres.

I intervjuer för tidningarna Etelä-Suomen Sanomat och Satakunnan Kansa i går sade Puumalainen att grunder för omskärningar i offentlig regi finns i lagen om specialsjukvård. Lagen om specialsjukvård nämner hemkommunens plikt till prevention av sjukdom. Puumalainen jämförde situationen med införandet av aborterna i den offentliga hälsovården. Motiveringen var då att hindra illegala aborter. Sådana här saker kan inte lösas på basis av moraliska argument.

In interviews yesterday with the [Finnish] newspapers Etelä-Suomen Sanomat and Satakunnan Kansa, Puumalainen said that grounds for circumcision under public auspices existed in the law on special health care. This law stipulates the duty of local authorities to prevent illness. Puumalainen compared the situation with the introduction of abortions to the public health care system. The justification then was to prevent illegal abortions. Things like this can't be solved on the basis of moralistic arguments.

Människor invalidiseras och dör eftersom omskärningarna i vilket fall som helst fortsätter, sade Puumalainen. Social- och hälsovårdsavdelningen vid Östra Finlands länsstyrelse gav förra veckan en legitimerad läkare en anmärkning för att han omskurit pojkar på ett vardagsrumsbord. Riksåklagaren har upptagit ett av fallen till åtalsprövning.

FNB

People are disabled and die because the circumcisions continue in any event, said Puumalainen. The Health and Welfare Department at the Eastern Finland County Administration Board last week gave a registered doctor an adverse conduct report because he had circumcised boys on a living room table. The Director of Public Prosecutions has taken up one of the cases to determine if it should be prosecuted.

 

1 TT Nyhetsbanken Datum: 20010930

OMDISKUTERAD LAG ETT SVÅRT UPPDRAG FÖR SOCIALSTYRELSEN

STOCKHOLM (TT)

Den nya lag om omskärelse som börjar gälla på måndagen har väckt reaktioner över hela världen.

Ett av de svåraste uppdragen vi haft, konstaterar man på Socialstyrelsen som fastställt hur delar av lagen ska tillämpas.

Från och med den 1 oktober får omskärelse på pojkar bara utföras av den som är läkare eller som har nödvändig kompetens. Barnet måste få smärtlindring, och den ska ges av läkare eller sjuksköterska.

Just det senare har väckt starkt motstånd bland världens judiska församlingar, och den svenska riksdagen har anklagas för att ha stiftat de första lagarna mot judisk religionsutövning sedan andra världskriget. I den judiska traditionen omskärs pojkarna på den åttonde levnadsdagen. Omskärelsen utförs av en mohel, en särskilt utbildad person som måste vara jude. Vid ingreppet används en smärtstillande salva. Med den nya lagen krävs alltså både smärtlindring och medicinsk personal vid ritualen.

Många aspekter
Smärtlindringen är också en av stötestenarna i arbetet med att ta fram föreskrifter om hur lagen ska tillämpas. Till sin hjälp har Socialstyrelsen haft en mängd experter knutna till myndighetens vetenskapliga råd. De judiska och muslimska församlingarna har fungerat som referenser. Det här har varit en av våra svåraste föreskrifter eftersom det finns så många olika aspekter, både juridiska, etiska och religiösa, konstaterar Bo Lindblom som är chef för hälso- och sjukvårdsenheten.

Å ena sidan ska barnet inte behöva känna smärta, å andra sidan innebär till exempel narkos risker. Det har hänt att barn har dött i samband med att de sövts inför omskärelsen, vilket också är bakgrunden till att lagen kom till. Vi har gjort en avvägning mellan nödvändigheten med smärtlindring och den risk den innebär.

Vem får tillstånd?
En fråga för Socialstyrelsen har varit det tillstånd som krävs för att få utföra omskärelse. Vilka krav ska ställas för att få tillstånd, och vad händer om någon som inte har tillstånd gör det ändå? Vi måste också bygga upp ett system för att ge tillstånd och det ska gälla från och med på måndag, säger Bo Lindblom, som dock garanterar att det ska fungera trots att föreskrifterna blev klara så sent som i torsdags.

En annan fråga i föreskrifterna gäller medgivandet till att ingreppet görs. Enligt lagen ska föräldrarna begära eller ge sitt medgivande till att barnet omskärs. I den mån barnet självt kan uttrycka sin vilja ska det vara helt klart att han inte motsätter sig omskärelsen.

Bo Lindblom tror inte att de judiska och muslimska samfunden kommer att ha några invändningar mot föreskrifterna. Som de är utformade så anser jag att de inte avviker särskilt mycket från hur det fungerar i dag.

Sign: CHRISTINA OLSSON/TT

FAKTARUTA: OMSKÄRELSE
Omskärelse är en mycket gammal företeelse och ett vanligt ingrepp i hela världen. Det förekommer i olika befolkningsgrupper.Ingreppet innebär att hela eller delar av förhuden tas bort. Bland judar sker omskärelsen när pojken är åtta dagar gammal. Ingreppet utförs av en mohel, en särskilt utbildad person som måste vara jude. Bland muslimer görs ingreppet ofta när pojken är nyfödd men det kan också göras på äldre barn. Det finns inget religiöst krav på att den som utför omskärelsen ska vara muslim och det förekommer att judiska moheler utför ingreppet. Varje år omskärs 2 000-3 000 personer i Sverige. Av dem är 30-40 judiska pojkar.
(TT)

 

2.

TT Nyhetsbanken Datum: 20011001

ÄVEN DEN SOM INTE ÄR LÄKARE FÅR UTFÖRA OMSKÄRELSE

STOCKHOLM (TT)

Även personer som inte är läkare kommer att kunna utföra omskärelse av pojkar, enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter.

De får dock bara göra ingreppet på pojkar som är yngre än två månader.

Socialstyrelsen presenterade föreskrifter och allmänna råd för omskärelse av pojkar på måndagen, samma dag som de nya lagreglerna om omskärelse som inte utförs av medicinska skäl började gälla.

Lagen innebär höjda krav på smärtlindring och på kompetensen hos dem som utför omskärelse. Det innebär bland annat att smärtlindring blir obligatorisk vid alla omskärelser och att de ska utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Enbart salva, som är brukligt i dag vid omskärelse av judiska pojkar, räcker inte utan ska kompletteras med en spruta. Socialstyrelsen rekommenderar att pojkar som är under ett år gamla ska få smärtlindringen i form av just spruta och inte narkos, med hänsyn till de risker som narkos medför.

Upprörd
Lena Posner-Körösi, ordförande för judiska församlingen i Stockholm, är upprörd över att Socialstyrelsen kräver injektion även för judiska pojkar som enligt traditionen omskärs när de är åtta dagar. Det finns stora risker för överdosering, hävdar hon. Vill vi utsätta våra barn för den risken? Är alternativet att vi inte längre ska omskära våra pojkar? Om det är vad man vill uppnå, är det ett övergrepp mot religionsfriheten, säger hon.

Enligt Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsenheten på Socialstyrelsen, är expertisen entydig. Salva är inte tillräckligt. Det finns alltid risk för överdosering, även vid salva. Därför ska legitimerad personal göra smärtlindringen, säger Bo Lindblom.

Dokumenterad kunskap
Enligt de nya föreskrifterna får en person som inte är läkare utföra omskärelse på pojkar som är upp till två månader gamla. För detta krävs tillstånd från Socialstyrelsen.

Den sökande måste ha föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition. Personen ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av att utföra ingreppet.

Denna del av föreskrifterna är positiv, enligt Lena Posner-Körösi. Judiska pojkar omskärs i dag av en mohel, en särskilt utbildad person som måste vara jude. Föreskrifterna ger dem möjlighet att fortsätta med sin verksamhet.

Omskärelse innebär att hela eller delar av förhuden tas bort. Varje år omskärs mellan 2 000 och 3 000 personer i Sverige. Av dem är 30 till 40 judiska pojkar.

För Sveriges muslimer innebär lagen och föreskrifterna inga stora förändringar. Muslimer använder sig redan i dag av läkare vid omskärelse av pojkar, enligt Mahmoud Aldebe, vice ordförande för Sveriges muslimska råd. Vi tycker att lagen fyller de krav som vi har som svenska muslimer, säger han.

Sign: ELISABETH CERVIN/TT KARIN PORING/TT

 

3. TT Nyhetsbanken Datum: 20010910

POJKE DOG EFTER OMSKÄRNING - LÄKAREN FRIAS

STOCKHOLM (TT)

En läkare i Stockholm som åtalats som ansvarig för en pojkes död efter en omskärelse friades på måndagen.

Obduktionen var så pass undermålig att dödsorsaken inte kunnat fastställas med säkerhet anser tingsrätten.

Den treårige muslimske pojken dog efter att han blivit omskuren på en privat läkarmottagning i Stockholm i augusti 1999. Läkaren som genomförde ingreppet åtalades, misstänkt för att ha gett pojken för höga doser av smärtlindring. Men på måndagen friades han av Stockholms tingsrätt, skriver Dagens Nyheters nätupplaga.

Läkaren stod åtalad för grovt vållande till annans död. Pojken avled några timmar efter ingreppet och obduktionen visade, enligt ett utlåtande från rättsmedicinska avdelningen i Solna, att dödsorsaken berodde på den sammantagna effekten av smärtstillande och lugnande medel.

Socialstyrelsen ansåg att läkaren gett högre doser än vad som uppgivits i journalen och i polisförhör. Läkaren försvarade sig under rättegången med att han inte visste att pojken led av sjukdomen sömnapné, som orsakar andningsuppehåll under sömnen. Hade han vetat det skulle inte ingreppet genomförts, hävdade han.

Två sakkunniga har uttalat sig och kommit fram till två olika slutsatser. Den ena att dödsfallet beror på för hög dos av bedövningsmedlet. Den andra säger att sömnapnén kan ha orsakat dödsfallet. Tingsrätten anser, enligt tidningen, att det finns så pass stora brister i obduktionen att det inte med säkerhet går att fastställa dödsorsak. Därför ogillas åtalet.

 

4. Finanstidningen Datum: 20010531

Snipp, snipp? Barn borde inte vara hudlösa

Förbudet mot koscherslakt och halalslakt kan inte försvaras i ett land där det är en nationalsport att skadskjuta stora däggdjur. Men omskärelse av omyndiga borde inte förekomma.

Anatomi och religion är frågor som bekommer. Ingen slump att det grövsta i svordomsväg kombinerar element från människans tro med alternativa funktioner för hennes kaviteter. Slå samman de två områdena och den känslomässiga effekten stiger. Två samtida diskussioner som bägge handlar om att skära i kött innehåller just denna lättantändliga förening av religion och anatomi: Diskussionen om koscherslakt/halalslakt och diskussionen om pojkars omskärelse.

Koscherslakt är förbjuden i Sverige sedan 1937. Den som vet något om europeisk samtidshistoria kan säkert lista ut varför. I Tyskland kom förbudet 1933 och Sverige hängde på. Vegetarianen Adolf Hitler var som bekant också en stor djurvän. Men ej heller i Sverige var huvudmotivet djurskydd. Ty oavsett hur det förhåller sig med graden av lidande gav skäktning ett mera motbjudande och råare intryck och för stora delar av vårt folk framstod slaktmetoden såsom stötande , som regeringen formulerade saken. När förbudet mot koscherslakt vid krigsslutet 1945 upphävdes i stort sett i alla europeiska länder var det tre som behöll det: Sverige, Norge och Schweiz. Men höns och harar får man fortfarande skära halsen av. Att skjuta ihjäl och stundtals skadskjuta en hundratusen älgar per år går också bra. En del konsekventa djurkramare vill även förbjuda sådant handlag, men de politiker som inte vågar ge sig på älgjakten, men fortsätter att rösta för förbudet mot koscherslakt/halalslakt, upprätthåller en gammal judefientlig lag som numera också har muslimer som måltavla. Såväl koscherslakt som halalslakt infördes en gång av omtanke om djuren och även om det idag måhända finns än mindre smärtfyllda sätt att se till att hamburgaren hamnar mellan bullhalvorna, ska ett land som tillåter avskjutning av vissa landdäggdjur självklart även tillåta att man skär halsen av andra, i fall nu ens tro föreskriver det.

Värre är det med att skära bort förhuden på småpojkar därför att den ende sanne Guden påbjudit det. Människor har vidare rättigheter än djur och till dessa hör också att förlora delar av en kroppslem vid en ålder då man inte är myndig att själv fatta ett sådant beslut. Huruvida det är en sexuell eller hygienisk fördel eller ej att vara omskuren är dessutom ett i sammanhanget ovidkommande argument, i bästa fall bara ett stödbudskap, som det heter på kommunikationskonsultlingo. Att det inte var för närmare hudkontakt eller mindre flensost som Sippora, Moses hustru, skar av förhuden på sin son med en skarp sten framgår av Andra Moseboken kapitel 4. Omskärelsen är en initiationsrit som tar in en i en gemenskap eller en ny livsfas. Men av initiationsriter som berör barn, som till exempel dop, konfirmation, firandet av den första menstruationen, bar mitzva och bat mitzva, samt studenten, måste man kräva att de inte lämnar oåterkalleliga fysiska spår. Problemet med ett eventuellt förbud mot omskärelse av pojkar är givetvis efterlevnaden. Den troende lyder Guds lagar före människans. Vid ett förbud mot omskärelse av pojkar kan vi räkna med att många föräldrar ändå kommer att låta skalpellen gå över förhuden - utomlands eller olagligt i Sverige. Omskärelse av pojkar borde inte få förekomma, men bör ändå inte förbjudas. Rättvisa till varje pris är den moraliska exhibitionistens hållningssätt - intagen av den som inte behöver bry sig om kostnaderna för den totala rättvisans införande.

Det är beklagligt att vissa föräldrar låter omskära sina pojkar. Men det är bättre att pojkar omskärs i sterila miljöer av erfarna fackmän och med bedövning, än att ingreppet sker i ett badrum och utförs av någon svartjobbande kvacksalvare med orena instrument. Det är bättre att låta något förkastligt föregå under kontrollerade former, än att öka lidandet genom att driva det under jorden.

THOMAS GÜR

 

5. TT Nyhetsbanken Datum: 20010822

FINLAND: POLIS UTREDER OMSKÄRELSER SOM MISSTÄNKT MISSHANDEL

KUOPIO (TT-FNB)

Omskärelse av muslimska pojkar i Finland utreds av kriminalpolis som misstänkta fall av misshandel.

Minst tre pojkar under tio år har tvingats söka vård vid universitetssjukhuset i Kuopio på grund av komplikationer efter omskärelse.

Enligt kriminalkommissarie Jorma Makkonen i Kuopio kan det vara fråga om misshandel eller grov misshandel.

Länsstyrelsen i Östra Finlands län ska också granska omständigheterna kring de uppmärksammade fallen.

Enligt pressuppgifter har sju pojkar omskurits av en läkare som sägs vara legitimerad men som utförde ingreppen på köksbordet i en privatbostad.

Kvinnlig omskärelse klassas som misshandel i Finland och är förbjuden, medan omskärelse av pojkar är tillåten.

Biträdande JO Riitta-Leena Paunio har dock i ett beslut från 1999 ställt sig ytterst tveksam till omskärelse av småpojkar av religiösa skäl och slagit fast att det åtminstone inte är en uppgift för den offentligt finansierade hälsovården, skriver Hufvudstadsbladet.

I Sverige fastslog högsta domstolen 1997 att omskärelse av pojkar under 7 år inte ska betraktas som misshandel om föräldrarna samtyckt till ingreppet och barnen inte tillfogats alltför mycket smärta.

Den första oktober i år träder en ny svensk lag om omskärelser i kraft. Syftet är att förhindra att pojkar omskärs av personer utan tillräcklig kompetens.

 

6. Hufvudstadsbladet Datum: 20010822

Omskärelse kan vara brott

Länsstyrelsen i Östra Finlands län undersöker varför flera nyomskurna pojkar i Kuopio nyligen måste tas in på sjukhus efteråt.

Omskärning av pojkar är inte förbjudet i Finland, men biträdande justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har i ett beslut från 1999 ställt sig ytterst tveksam till omskärelse av småpojkar av religiösa skäl. Hon har slagit fast att det åtminstone inte är en uppgift för den offentligt finansierade hälsovården.

Det var på basis av uppgifter i pressen länsläkare Antti Turunen i måndags kontaktade Tarja Holi , som är biträdande direktör på Rättsskyddscentralen för hälsovården. Turunen meddelade Holi att länsstyrelsen kommer att granska omständigheterna kring det uppmärksammade fallet. I går sade han att det sjukhus som fick ta hand om flera barn med komplikationer sedan en läkare utfört ingreppen i ett kök i Kuopio har fått tid på sig till månadens slut att skriftligt förklara vad som egentligen hänt. ­ Tills vidare har vi inga and ra uppgifter än vad vi läst i tidningarna, nämligen att sju barn omskars av en läkare som uppges vara legitimerad, men att tre eller fyra av dem måste få läkarvård efter ingreppet som gjordes på köksbordet i ett privat hem. ­ Först tar vi reda på om läkaren faktiskt har legitimation. Om han hade rätt att utföra ingreppen är nästa fråga hurudana omständigheterna vid omskärelserna var, säger Turunen. Han tillägger att om svaren på de här frågorna är tillfredsställande så ²har läkaren det ganska väl förspänt.² Om ungefär en månad väntas länsstyrelsens utredning vara klar. Det var Antti Turunen, som arbetar i S:t Michel, som initierade utredningen. Men det blir Jari Vepsäläinen , länsläkare på länsstyrelsens Kuopio-enhet, som tar över fallet när han återvänt från semestern.

Riksdagens biträdande JO Riitta-Leena Paunio utredde år 1999 den finländska synen på manlig omskärelse. Anledningen var ett fall, där en klagande kritiserade att pojkar utan medicinsk orsak omskurits på universitetscentralsjukhus ­ alltså med offentliga medel. Paunios ställningstagande innehöll flera punkter och rent principiellt tangerar diskussionen då det som nu hänt. Paunio konstaterade till exempel att ²omskärelse av barn av manligt kön inte har några klart gynnsamma effekter för barnets hälsa.² Faktum är att risken för komplikationer kan uppgå till fyra procent och att en del komplikationer kan vara allvarliga.

Samtycke i princip
Riitta-Leena Paunios slutsats var att omskärelse är ett ingrepp som sjukvården inte är skyldig att utföra. Det kan förklara varför ingreppen i de aktuella fallen gjordes i ett hem. Men hon ställde sig också tveksam till om det över huvud taget är ett ingrepp som den offentliga sjuvården har rätt att utföra ens på begäran av föräldrarna.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslog däremot i början av 1990-talet att den kommunala häls ovården skulle ²inta en positiv ställning till att utföra ingreppet², för att citera JO:s verksamhetsberättelse 1999. Saken kompliceras numera ytterligare av att Finland har undertecknat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Där är den centrala principen att om en person inte själv kan ge sitt samtycke ­och det anses hos oss gälla barn under 10 år ­ så skall ingrepp i en persons personliga integritet bara vara tillåtna om ingreppet är till omedelbar nytta för patienten. Enligt medicinsk expertis påverkar ingreppet inte barnets hälsa positivt annat än i ytterst få undantagsfall. Omskärelse av finländska barn görs ibland på medicinska grunder om barnen har exceptionellt trång förhud och det till exempel leder till infektioner. Paunios slutsats blev att det är synnerligen diskutabelt att utan medicinska grunder omskära barn av manligt kön så länge de inte själva kan ge sitt samtycke till ingreppet. Kvinnlig omskärelse klassas däremot som misshandel i Finland och är alltid förbjuden.


Ej misshandel i Sverige

I Sverige har högsta domstolen utrett om omskärelse av pojkar under sju år ska betraktas som misshandel. Men i utslaget från 1997 har man kommit till att så inte var fallet då föräldrarna samtyckt till ingreppet och barnen inte tillfogats alltför mycket smärta. De utlåtanden som Paunios ställningstagande bygger på visar bland annat att omskärelse av pojkar är mycket vanligt även om det knappast alls förekommer i Nordeuropa och framför allt inte i Norden. I USA uppges 80 procent av pojkarna bli omskurna, i Australien cirka 70 procent, i Kanada 48 procent och i England 24 procent. [OBS: Siffrorna är fel! T.ex. Bara mellen 10 och 15% i Australien under senast 20 år. Ganska mindre i England.]

MARDY LINDQVIST

 

7. TT Nyhetsbanken Datum: 20010610

ÅHNBERG NY ORDFÖRANDE FÖR RÄDDA BARNEN

UMEÅ (TT)

Förbannad och tuff. Övertygad om att saker och ting kan bli bättre i samhället.

Så beskriver Annika Åhnberg, nybliven ordförande i Rädda Barnen, sig själv.

Förra jordbruksministern Annika Åhnberg valdes till ny ordförande när Rädda Barnens årsmöte avslutades i Umeå på söndagen. Hon tar över efter Görel Thurdin som avböjde nyval efter sex år vid posten.

När den nya ordföranden beskriver sig själv handlar det om upprördhet över orättvisor i samhället och en stark vilja att förändra det. Jag är förbannad över de brister som finns, men har en tuffhet och är övertygad om att vi kan åstadkomma mycket bättre, säger den 51-åriga sexbarnsmamman till TT.

Hon kommer att leda en rörelse med 85 000 medlemmar och 288 föreningar över landet. Anledningen att jag gärna engagerar mig i Rädda Barnen är att den inte är en organisation som bara sitter och pekar finger åt andra. Det är en organisation där människor tar sig rätten att vara kritiska men även gör någonting själva.

Direktör
Annika Åhnberg kommer från en post som vice vd på De Laval Holding, men har ett förflutet som politiker. Hon inledde sin bana som vänsterpartist, men gick över till socialdemokraterna och var statsråd under perioden 1996-1998.

På lördagen inledde Rädda Barnen en kampanj mot diskriminering av barn och ungdomar. I fokus står barn i familjer som lever under socialbidragsnormen, diskriminerade flykting - och invandrarbarn och barn med funktionshinder - tre av Annika Åhnbergs hjärtefrågor. Vi har ett växande antal barn i familjer som lever under socialbidragsnormen, vi har många invandrar - och flyktingbarn som diskrimineras, vi ser att barn med funktionshinder inte får sina rättigheter respekterade. I bara 50 procent av skolorna i Sverige är anpassade till barn med funktionshinder. Det finns resurser i samhället som skulle kunna användas men det görs inte i tillräckligt stor utsträckning, säger hon.

Omskärelse
På årsmötet diskuterades även ett antal inkomna motioner. En av de hetaste frågorna handlade om huruvida omskärelse av pojkar ska varav tillåtet i landet. Redan vid förra årsmötet behandlades frågan och då stöddes styrelsens förslag, som inte förespråkade ett förbud. Samma förslag låg fast från styrelsen inför årets möte.

Debatten blev livlig på söndagen, men även i år blev utgången densamma.

Sign: DANIEL KJELLBERG/TT

FAKTARUTA: ANNIKA ÅHNBERG
Aktuell: Ny ordförande i Rädda Barnen. Ålder:51. Bosatt: Södertälje. Familj: Man och sex barn. Bakgrund: Socionomutbildad. Kommunpolitiker och riksdagsledamot. Känd som politisk vilde. Lämnade vänsterpartiet 1992 då hon inte accepterade partiets EU-politik, var ja-sägare och för anslutning till valutaunionen EMU. Stannade kvar i riksdagen till valet 1994. Blev 1994 medlem i socialdemokraterna och 1996 jordbruksminister i s-regeringen. Fick sparken av statsminister Göran Persson 1998 med hänvisning till att hon inte klarade partisamarbetet med vänsterpartiet. Skrev boken Isprinsessan med reflektioner över politiken. Övergick till näringslivet och blev informationsdirektör för Alfa Laval och därefter vice vd på De Laval Holding. (TT)

 

8. TT Nyhetsbanken Datum: 20010905

RELIGIÖSA LEDARE I SVERIGE UPPMUNTRAR KÖNSSTYMPNING

STOCKHOLM (TT)

Religiösa ledare i Sverige uppmuntrar i det fördolda familjer med utländsk bakgrund till att könsstympa sina döttrar utomlands. Men officiellt tar de avstånd från ingreppet, som kan ge tio års fängelse.

Uppgifterna framkommer i en faktadokumentär som Sveriges Televisions Dokument Inifrån sänder torsdag kväll. TT har tagit del av materialet.

Vanligaste formen av kvinnlig könsstympning är att klitoris skärs bort, så kallad Sunnastympning. Vid en mer extrem form, infibulation, avlägsnas även inre och yttre blygdläpparna. Öppningen sys sedan ihop utom ett litet hål för urin och mensblod.

I dokumentären intervjuas en islamsk imam i Stockholmsområdet. Journalisten undrar vad han svarar om en kvinna rådfrågar honom om Sunna. Jag svarar att det behövs inte. Lämna det, säger jag, uppger imamen.

Erbjuder hjälp
Men när tv-teamet använder en dold kamera är svaret ett annat. En kvinna med utländsk bakgrund ber imamen om råd om hon ska stympa sin dotter eller inte. Han tar klart avstånd från infibulation. Men förhållandet till Sunna är ett annat. Om ni absolut vill göra det så kan ni göra den andra, som är enklare, säger han.

Han erbjuder också en kontakt med någon som kan utföra stympningen i Egypten.

I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982. Vid grovt brott kan straffet bli tio års fängelse. 1999 skärptes lagen till att gälla även stympning utförd i länder där det är lagligt. Föräldrar eller andra ansvariga kan alltså lagföras i Sverige.

Försiktig
Att imamen känner till lagen visas i den dolda inspelningen. Han frågar kvinnan om dottern kan hålla tand för tunga och går in på att straffet är hårt. Man måste vara försiktig, försiktig, försiktig, säger imamen.

Konfronterad med den dolda inspelningen slår dock imamen ifrån sig och hävdar att allt var kvinnans förslag. Han har också klargjort att Sunna inte behövs, säger han.

En dold inspelning görs också med en ledare för den kristna koptiska kyrkan i Sverige. Församlingen har medlemmar med egyptiskt ursprung. Samtalet sker på engelska. Också han tar bestämt avstånd från infibulation och säger till kvinnan att det vore bättre om könsstympningstraditionen bröts. Men när Sunna kommer på tal hänvisar han till att flickan kan få problem med att gifta sig om hon inte omskärs. Du tycker att det är bättre att skära? frågar kvinnan. Ja, jag tycker det, svarar mannen.

Förnekar
Också han förnekar vid en konfrontation att han uppmuntrat könsstympning. Han uppger bland annat att han pratat om omskärelse på pojkar.

En dold inspelning görs också med en imam vid den gambiska moskén i Göteborg. Även han rekommenderar Sunnastympning.

TT har utan framgång sökt imamen i Stockholmsområdet för en kommentar.

Sign: TOMAS BENGTSSON/TT

FAKTARUTA: RELIGIÖSA LEDARE OCH KÖNSSTYMPNING
En imam är ledare för den gemensamma bönen i islam. Kan också definieras som en andlig ledare, exempelvis en lärofader för en rättsskola eller en framstående teolog. Den koptisk-ortodoxa kyrkan är det största kristna samfundet i Mellanöstern. Det hade 5-6 miljoner medlemmar 1992. Omfattar cirka 10 procent av Egyptens befolkning. Cirka 10 procent av medlemmarna bor utanför Egypten. I Sverige bor, enligt uppgifter från 1994, ungefär 16 000 kvinnor eller flickor med ursprung i länder där könsstympning praktiseras. 1999 var cirka 2 000 av dem under två år och ansågs ligga i riskzonen för stympning. Bortåt 127 miljoner kvinnor och barn i världen beräknas vara könsstympade.

 

9. TT Nyhetsbanken Datum: 20010822

STORA SKILLNADER I PRIS FÖR OMSKÄRELSE

STOCKHOLM (TT)

Två av tre landsting tillhandahåller omskärelser av pojkar.

Men priset för ingreppet varierar kraftigt, visar en kartläggning som tidningen Landstingsvärlden gjort.

I Stockholm är ingreppet gratis för pojkar upp till 18 år, medan det i Jönköping kostar 5 510 kronor.

Priset höjdes nyligen från tidigare 2 100 kronor. Upprinnelsen till att vi höjde priset var att vi fick påtalat från dem i verksamheten att avgiften var oförskämt låg, och att de inte hade kostnadstäckning för detta, säger Marianne Persson, utredningssekreterare i Jönköping, till TT.

Det nya priset ska motsvara ungefär 60 procent av sjukvårdens faktiska kostnad för ingreppet. Förra året utfördes cirka 15 omskärelser i Jönköpings landsting.

Landstingen är fria att själva sätta pris på ingreppet. I de flesta landsting ligger avgiften på omkring 2 000 kronor.

Stockholms landsting är ett särfall genom att det har slutit ett vårdavtal med en barnkirurg som ersätts för omskärelserna. Patienter under 18 år behöver inte betala något eftersom barnsjukvården är gratis. Man utför 800-900 omskärelser om året, och förra året blev landstingets kostnad för detta drygt 2 miljoner kronor.

Religiösa skäl
Omskärelse innebär att det mesta av penis förhud skärs bort. Enligt den judiska traditionen ska detta göras när pojken är åtta dagar gammal, medan det på muslimska barn oftast görs före fyra års ålder.

Omskärelser som inte utförs av medicinska skäl utan på religiös eller traditionell grund har låg prioritet och räknas inte som egentlig hälso- eller sjukvård.

Många landsting utför ändå omskärelser, eller har avtal med privatläkare som gör det. Landstingsvärldens kartläggning visar att 14 av 21 landsting på ett eller annat sätt tillhandahåller omskärelse. De som inte gör det hänvisar oftast till brist på resurser.

Ny lag
På Universitetssjukhuset i Linköping är det däremot kirurgerna som av etiska skäl sagt nej till att utföra ingreppet. Barnen kan inte bestämma själva och ingreppen är inte nödvändiga av medicinska skäl, tycker läkarna enligt Landstingsvärlden.

Socialstyrelsen beräknar att det utförs mellan 2 000 och 3 000 omskärelser om året, de medicinska inräknade.

Den första oktober i år träder en ny lag om omskärelser i kraft. Syftet är att förhindra att pojkar omskärs av personer utan tillräcklig kompetens. Enligt den nya lagen ska alla som omskärs få smärtlindring av läkare eller sjuksköterska, och omskärelse på pojkar som är över två månader gamla måste utföras av läkare. För yngre barn godtas även personer som fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen.

Sign: KARIN PORING/TT

FAKTARUTA: KOSTNAD FÖR OMSKÄRELSER

LandstingOmskärelse utförsKostnad
Blekinge På 1 av 2 sjukhus 4 400 kr
Gävleborg Ja 3 000 kr
Halland Ja 1 600 kr
Jönköping Ja Yngre än 18 år: 5 510 kr,
Från 18 år: 7 490 kr
Norrbotten Ja 2 000 kr
Region Skåne Ja 1 800 kr
Stockholm Genom avtal med privatläkare
Gratis upp till 18 år,
därefter vanlig patientavgift.
Sörmland Ja 2 600-2 800 kr
Värmland Genom avtal med privatläkare 2 000 kr
Västerbotten Ja 2 000 kr
Västmanland Ja, men tillfälligt inställt. 1 500 kr
Västra Götaland På 4 av 12 sjukhus3 359 kr
Örebro Ja 1 500 kr
Östergötland På 3 av 4 sjukhus 2 000 kr
Dalarna, Gotland, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Uppsala och Västernorrlands landsting tillhandahåller inte omskärelser.

Källa: Landstingsvärlden (TT)

 

10. TT Nyhetsbanken Datum: 20010608

JUDISK ORGANISATION ANKLAGAR SVERIGE FÖR RELIGIONSFÖRTRYCK

NEW YORK (TT-REUTERS)

Judiska världskongressen anklagade på torsdagen Sverige för att ha stiftat de första lagarna mot judisk religionsutövning i Europa sedan nazisttiden.

Den New York-baserade organisationen, som syftar på de svenska reglerna för omskärelse, förväntar sig att lagen tas upp till diskussion när statsminister Göran Persson besöker Israel i helgen.

Samfundet sade sig ha fått många klagomål från europeiska medlemmar på lagen som riksdagen ställde sig bakom den 1 juni.

Riksdagsbeslutet innebär att all omskärelse måste kombineras med ordentlig smärtlindring. Den måste utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Själva snittet får göras av legitimerade läkare eller personer som visat sig kunniga och som fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. De får bara göra ingreppet på pojkar som är yngre än två månader.

Lagen kom till sedan en muslimsk pojke avlidit efter en omskärelse.

Både judar och muslimer omskär pojkar av religiösa skäl. Judarna utför riten när barnet är åtta dagar då en representant för den judiska församlingen genomför ingreppet.

Varje år omskärs omkring 3 000 judiska och muslimska pojkar i Sverige av religiösa skäl. Detta är det första lagliga förbudet mot en judisk rit i Europa sedan nazisttiden. Den nya lagen är totalt oacceptabel för judarna i Sverige, sade en talesman för Judiska världskongressen.

Lagen börjar gälla 1 oktober.

Frågan om den svenska lagen om omskärelse av pojkar diskuterades förra helgen när representanter för samtliga judiska församlingar i Europa, Israel och USA träffades i Madrid. De reaktioner jag möttes av var en otrolig upprördhet, där man liknade regleringen med dem som Nazityskland genomförde mot judar, säger Lena Posner-Körösi som är ordförande för Judiska församlingen i Stockholm.

Det de judiska församlingarna vänder sig mot är att riksdagen skärpt regeringens förslag när det gäller smärtlindring så att även pojkar under två månader ska ges smärtlindring, och att den ska ges av sjuksköterska eller läkare.

I den judiska religionen sker omskärelsen när pojken är åtta dagar. Vid ingreppet används en smärtlindrande salva. I alla fall som det varit problem med omskärelse i Sverige har den genomförts av läkare med bedövning, lokalbedövning eller narkos. Det är infamt att besluta att omskärelsen ska kräva just det som var orsaken till att lagstiftningsförslaget överhuvudtaget kom på tapeten, säger Lena Posner-Körösi som delar upprördheten. Riksdagens beslut är emotionellt och saknar rationell grund.

Back to bilingual articles on circumcision in Sweden.

An offsite link to other Scandinavian resources, the memorable site www.circumcision.no
Back to the Intactivism index page.